Algemene Voorwaarden

1. Voorafgaandelijk

De rechtsverhouding tussen Areco VOF, h.o.d.n. SWX, Kortrijksesteenweg 28 B401, 8530 Harelbeke met ondernemingsnummer BE0693.768.051 (hierna genoemd SWX of SWX.be) en de klant wordt beheerst door onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien zij zouden bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van SWX.be.

2. Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten afgesloten voor de duur van één jaar. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend en automatisch verlengd voor een opéénvolgende termijn van éénzelfde periode van de initiële termijn tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één maand voor de afloop van de termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen. Indien de klant een consument is kan zij na de stilzwijgende verlenging de overeenkomst beëindigen door een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van tweemaanden.

De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 60 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De klant beschikt bij een domeinregistratie evenwel niet over het recht van de aankoop af te zien gezien het onmiddellijk gebruik van het product/dienst. Beide partijen kunnen steeds een einde stellen aan de overeenkomst indien respectievelijk de klant of SWX.be zich niet of niet volledig aan haar verplichtingen houdt. In dit geval zal deze partij de mogelijkheid hebben zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant of SWX.be zal de respectievelijke andere partij de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, kunnen beëindigen.

3. Regels van goed gedrag

3.1. De klant zal SWX.be niet misbruiken, door inbreuk te doen op het privéleven van anderen, noch gebruiken voor doeleinden welke indruisen tegen de goede zeden en of openbare orde.

3.2. De klant verbindt zich er dan ook toe de diensten die aangeboden worden door SWX.be niet te gebruiken voor de hieronder geformuleerde doeleinden (Deze lijst is niet limitatief):

  • Het gebruik van SWX.be dat indruist tegen de internationale of Belgische wetten.
  • De aanmaak van valse identiteiten of alle pogingen tot het misleiden van anderen door het gebruik van misleidende identiteiten bij het versturen van berichten via SWX.be.
  • Het versturen via SWX.be van inhoud die illegaal, hinderlijk, misbruikend, dubbelzinnig of tegen de openbare orde is.
  • Het versturen via SWX.be van inhoud die inbreuk kan maken op de rechten van intellectuele eigendom of andere rechten van derden, inbegrepen de gedeponeerde merken en copyright.
  • Warez, cracks, torrent bestanden en gelijkaardige content is niet toegelaten.
  • Het versturen via SWX.be van lasterlijke en negatieve inhoud ten opzichte van SWX.be en alle hieraan verbonden rechtspersonen of natuurlijke personen.
  • Het versturen van ongewenste e-mails of phishing e-mails is strikt verboden.
  • Het versturen van materiaal dat virussen, trojan horses, ransomware, worms, timebombs of elk ander programma dat schade kan berokkenen aan de electronische systemen van de bestemmeling.

3.3. Indien SWX.be goede redenen heeft om te vermoeden dat een klant zich niet houdt aan de regels van goed gedrag zal SWX.be de klant via e-mail of telefoon bevelen om elke praktijk welke niet overeenstemt met deze regels, stop te zetten. Indien de klant niet binnen de 24 uur na deze ingebrekestelling deze praktijken onherroepelijk stopzet behoudt SWX.be zich het recht voor de dienst te desactiveren en het contract ten laste van de klant eenzijdig te beëindigen. In dat geval zal de eventuele resterende waarde niet worden terug betaald.

Bij vaststelling van illegale activiteiten zal onmiddellijk en onherroepelijk de dienst worden afgesloten. Bij strafrechtelijke inbreuken zal SWX.be de gegevens van de klant onverwijld overmaken aan de bevoegde instanties.

4. Gebruiksinformatie

4.1. Als de klant een reseller account of VPS server heeft, heeft hij het recht om het volledig voorziene maandelijkse dataverkeer van het hostingpakket te gebruiken alsook de voorziene opslagruimte. Evenwel zijn alle accounts welke een "onbeperkt dataverkeer" hebben, beperkt tot 200 GB per maand, wat ruim voldoende is voor het overgrote merendeel van alle websites. De account van de klant mag immers nooit de server op dergelijke wijze belasten dat andere klanten hiervan last ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een hoge load veroorzaakt.

4.2. Klanten met een shared hosting account en reseller hosting account hebben dagelijkse backups. Als shared hosting of reseller hosting klant kan de klant SWX.be op elk ogenblik ook verzoeken om een backup van zijn website terug te plaatsen. Van de VPS servers worden er 1x per week automatische backups genomen.

4.3. De klant is verantwoordelijk zijn website scripts en CMS systeem zo goed mogelijk up to date te houden. Het gebruiken van verouderde scripts en CMS systemen kan de hosting account in gevaar brengen en kan tevens de volledige server waarop de klant zijn website draait beschadigen. De klant draagt hiervoor dan ook als enige de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

5. Registratie van domeinnamen

Een domeinregistratie is in principe nooit inbegrepen bij de aankoop van een hostingpakket. De klant heeft evenwel bij SWX.be ook de optie een domeinnaam te registreren. Een verhuis van een domeinnaam zal hierbij gelijk staan aan een registratie. SWX.be zal steeds alle domeinnamen registreren op naam van de klant en dit volgens de gegevens door hem verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens, en eventuele wijzigingen ervan. Wijzigingen in bepaalde gegevens kunnen kosten voor de klant met zich meebrengen. Tevens zullen kosten die voortvloeien uit het verstrekken van verkeerde informatie doorgerekend worden aan de klant.

De klant accepteert dat hij met de registratie van een domein zich dient te houden aan de regelgeving van de individuele domeinnaam achtervoegsels zoals bepaald door bvb DNS.be voor de .be domeinen, SIDN.nl voor de .nl domeinen, ICANN.org voor .com, .net, .org, enz.. Het is uitsluitend de klant haar verantwoordelijkheid deze bepalingen op regelmatige basis te controleren.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De diensten van SWX.be worden geleverd op basis van beschikbaarheid. SWX.be of één van zijn zaakvoerders, personeelsleden, medewerkers, wederverkopers, partners kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schade welke klanten zouden geleden hebben door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten geleverd door SWX.be, inclusief directe of indirecte schade alsook verlies van gegevens als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten.

SWX.be kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van back up data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van de klant zijn website of data, website downtime, verliezen door het niet beschikbaar zijn van de website. Niettegenstaande dat SWX.be alles binnen zijn mogelijkheden doet om zorgvuldig met de gegevens om te gaan kan de dienstverlening door haar technische aard niet worden gegarandeerd. De klant blijft steeds zelf verantwoordelijk voor de nodige back-ups van haar gegevens op de accounts.

6.2. In ieder geval is SWX.be voor de schadevordering voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, maximaal gehouden tot terugbetaling van de aan haar betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de schadevordering in verband staat. Inzoverre art. 6.1 niet geldig of van toepassing is, zal artikel 6.2 onverminderd van toepassing blijven.

7. Betaling

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na de uitgiftedatum van de factuur. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand van het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 10,00 €. Hiernaast blijft de Koper alle gerechtskosten, zoals o.m. de rechtsplegingvergoeding, welke SWX.be gerechtigd is te vorderen bij een eventuele procedure, onverminderd verschuldigd.

8. Opschorting van prestaties

Beide partijen kunnen hun prestaties opschorten als de andere partij niet voldoet aan haar verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden. Zo zal SWX.be onder meer de mogelijkheid hebben om haar prestaties op te schorten;
- De klant inbreuk maakt op de regels van goed gedrag zoals omschreven in artikel 3
- Indien de klant in gebreke blijft zijn factuur te betalen op de voorziene vervaltermijn en dit na hiertoe uitdrukkelijk in gebreke te zijn gesteld door SWX.be. Na betaling van de factuur, de intresten en schadebeding kan de klant verzoeken om tot reactivatie over te gaan. In dit laatste geval zijn alle bijkomende administratieve, technische of andere kosten die het gevolg zijn van een laattijdige betaling en/of desactivatie van een product of dienst volledig ten laste van de klant.

9. Wijziging van de algemene voorwaarden

SWX.be behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijziging zal worden kenbaar gemaakt aan de klant.

10. Gedeeltelijke ongeldigheid

Ingeval één of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in uitvoering van een wet, reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

11. Bevoegde rechtbank en recht

Alle geschillen verbonden of ontstaan uit het gebruik van het document, alsook met het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk exclusief bevoegd zijn.

Copyright © 2021 - SWX.be - Alle Rechten Voorbehouden.